Zapraszamy księży, osoby konsekrowane i osoby świeckie, mężczyzn oraz kobiety, w tym członków Instytutów świeckich a także Stowarzyszeń życia apostolskiego.
Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa
UNIWERSYTETU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
PALLOTTIANUM JEST JEDNOSTKĄ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) szybko się rozwija. Obecnie tworzy go 10 wydziałów i 35 kierunki studiów. Na wszystkich kierunkach studiów można uzyskać licencjat i magisterium. Uniwersytet ma także prawo nadawania doktoratu w dwunastu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, historia, socjologia, nauki polityczne, literaturoznawstwo, pedagogika, fizyka, matematyka). Istnieje również możliwość uzyskania habilitacji w sześciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, historia, socjologia). Studia prowadzone w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. Do prowadzenia zajęć akademickich uniwersytet potrzebował budynków, sal wykładowych, bibliotek, laboratoriów. Do roku 1999 Akademia była w posiadaniu małego budynku o powierzchni 3000 m2 w dzielnicy Bielany. Dzięki staraniom ówczesnych władz uczelni od października 1999 r. Uniwersytet powiększył się o dodatkowe trzy budynki. W kompleksie trzech budynków odbywają się zajęcia dydaktyczne przede wszystkim dla studentów trzech wydziałów: Telogicznego, Prawa kanonicznego i Nauk Humanistycznych. Tutaj znajduje się także Biblioteka Główna, duża aula, liczne sale wykładowe. Uniwersytet sukcesywnie się rozbudowuje. Budowę nowych budynków sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zostały one wybudowane na gruncie kościelnym, który w kwietniu 2003r. ks. prymas kardynał Józef Glemp, arcybiskup warszawski, podarował Uniwersytetowi.
TEMATYKA STUDIÓW I KADRA DYDAKTYCZNA Plan studiów obejmuje m.in. takie wykłady jak: Posłannictwo proroków starotestamentalnych, Wspólnota uczniów Jezusa w świetle Ewangelii, Działalność uczniów Chrystusa po Zesłaniu Ducha Świętego, św. Paweł jako Apostoł i świadek Chrystusa, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, Wybrane współczesne zagadnienia bioetyki w perspektywie katolickiej, Apostolat Maryjny (Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła), Apostolat hierarchiczny, oparty na fundamencie apostolstwa wspólnego, Apostolski wymiar katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie, Nowa ewangelizacja apostolską drogą Kościoła, Ruchy i stowarzyszenia apostolskie w Kościele, Wybrane zagadnienia z eklezjologii w świetle współczesnych wyzwań, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Apostolat powołań: teologia i kryteria, Apostolat życia konsekrowanego w Kościele i w świecie, Teoria i praktyka rad ewangelicznych w kontekście misji Kościoła, Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego, Socjologia apostolstwa w kontekście roli lidera w Kościele, Przekształcenia ustrojowo-społeczne w Polsce po 1989 roku jako wyzwanie dla apostolstwa i życia konsekrowanego, Apostolstwo przez media, Mediatyzacja religii, Aktywność apostolska wyznawców Chrystusa wobec zagrożeń szatańskich, Wykład chrześcijańskiej eschatologii w aspekcie personalistycznym. Kadrę profesorską stanowią wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, a także z innych wydziałów teologicznych w Polsce. Szczególnie cieszy włączanie się w wykłady byłych studentów CTA, którzy zwieńczyli swoje studia stopniem naukowym doktora.